img
Foto: Colourbox
Pedagogikk Pedagogikk

Å gå gjennom bokas kapitler 1-12 vil tilsvare ca. 10 studiepoengs belastning. Et mindre kurs bør nødvendigvis redusere og tilpasse pensummengden.

Jeg kjører selv emnet IS-115 Webprogrammering i PHP ved Universitetet i Agder. Her vil jeg gi et forslag til hvilket pedagogisk opplegg faglærer kan kjøre i undervisningen. Det legges opp til læring i eget tempo, ettersom studenter i programmering ofte har både ulike interesse i emnet og ulike forutsetninger.

Samlinger

Det er samling (lab) en gang i uka med gjennomgang i plenum (følger anbefalt fremdrift, se nedenfor). Undervisningen er en kombinasjon av forelesning og koding (bruker mye tid på det siste) og praktiske øvinger i klasserommet. Jeg ønsker altså at studentene skal teste ut det de har lært og få hjelp der og da. Jeg har også workshops innimellom hvor vi kun arbeider med modulprogresjon og fokuserer ekstra på å hjelpe de som henger litt etter.

Modulbasert fremdrift

Undervisningsopplegget som blir brukt i kurset (læring i eget tempo) baserer seg på at studentene jobber mye individuelt med stoffet. Jeg har et emne på 7,5 studiepoeng og har delt pensum opp i 10 moduler hvorav fem må være godkjente for å kunne ta muntlig eksamen. Studentene skal jobbe med en modul til de mestrer innholdet. Det er anbefalte (ikke obligatoriske) frister på innleveringene for å sikre jevn progresjon og fullføre alle modulene. I tillegg er det minimumsfrister for å fullføre de første fem modulene ettersom disse modulene er obligatoriske.

Hver modul har:

  • en leksjon med lærestoff skrevet av faglærer
  • noen små videoer som konkretiserer og forklarer sentralt stoff
  • støtteressurser
  • en innlevering (typisk bestående av fem oppgaver)

Løsningsforslag for hver modul gjøres tilgjengelig etter at kurset er gjennomført. Tanken er at studentene skal sammenlikne løsningsforslagene med sine egne innleveringer for å se om det er noe de kunne gjort annerledes; mao. en refleksjonsøvelse i etterkant. Parallelt med modularbeidet, skal studentene parvis arbeide med et prosjekt (utvikle f.eks. et medlemssystem). Innleveringene underveis er lagt opp slik at studentene kan bruke deler av dem direkte i prosjektet.

Modulgodkjenninger

Når studentene mestrer en modul (kan skrive programmer), kan de fortsette til neste modul. Modulinnleveringene blir rettet av faglærer og hjelpelærere. Tilgang til neste modul styres av Canvas, slik at neste modul åpnes automatisk når forrige modul er bestått. Bestått hos meg er minimum 50% av oppnåelig score.

Hjelp og veiledning

Det er flere måter å skaffe seg hjelp på for studentene. Jeg har hjelpelærere i emnet som retter innleveringer og veileder. Vi møter studentene på lab hvor vi kan veilede. Studentene kan bruke Discord hele uka for å få hjelp fra medstudenter, faglærer og hjelpelærere. Og de kan avtale veiledning via Zoom e.l. med oss. I tillegg er det en rekke videoer gjort tilgjengelige for dem (og det finnes selvsagt masse mer på weben).

Forslag til fremdriftsplan (anbefalt og minimumskrav)

Fremdrift i emnet er ingen eksakt vitenskap og det følgende er således et forslag for et emne på 7,5 studiepoeng. Anbefalt fremdrift = fremdrift for å kunne fullføre alle modulene. Minimum fremdrift = fremdrift for å fullføre fem moduler (påkrevd for muntlig eksamen). Jeg legger opp til litt bedre tid i begynnelsen for å få med flest mulig studenter videre. Tilbakemeldingene fra studentene er veldig gode, men de sier også at det er mye å gjøre.

Modul # Modul Anbefalt fremdrift Minimumsfremdrift Kapittel
1 Introduksjon Uke 3 Uke 3 1-2
2 Funksjoner Uke 4 Uke 6 3
3 Kontrollstrukturer Uke 5 Uke 9 4
4 Assosiative matriser og skjemabehandling Uke 6 Uke 13 5-6
5 Organisering av kode Uke 7 Uke 15 7
6 Objektorientert programmering Uke 9 8
7 PHP og databaser Uke 11 9
8 Tilstandsbevaring Uke 13 10
9 Filbehandling Uke 14 11
10 Kommunikasjon og utveksling av data Uke 15 12
Samlæring og evaluering

Ettersom nesten alle læringsmålene i kurset er å tilegne seg individuelle ferdigheter, vil også alle modulinnleveringer og godkjenninger være individuelle. Det betyr ikke at studentene må jobbe helt alene. Samarbeid er positivt, men studentene må gjøre innleveringene for modulene enkeltvis. Jeg oppfordrer spesielt til å bruke diskusjonsforumet Discord, og det har blitt brukt flittig. Her spør studentene om ting de lurer på og får hjelp av andre som står fast. Det er mye å lære av å hjelpe andre! Og så har studentene muligheten til å lære av hverandre i prosjektet.

Studentene blir evaluert på muntlig eksamen. Her får de spørsmål tilpasset det antall moduler de har gjennomført.