img
Foto: Colourbox
Pedagogikk Pedagogikk

Dersom du har kjøpt eller vurderer å kjøpe boken, vil jeg gjerne gi noen råd om hvordan den bør leses og forstås. Boken er lagt opp slik at studentene kan arbeide individuelt med å lære PHP, og tidlig se resultater av programmeringen. Dette er viktig ettersom læringen øker når studentene praktiserer det de har lest.

Boka er delt inn i 13 kapitler. Forfatteren underviser i programmering og progresjonen i boken er et resultat av egne erfaringer. Boken er lagt opp slik at den bør leses kronologisk for dem som er nybegynnere og vanskelighetsgraden øker etter hvert. De første kapitlene går gjennom det mest grunnleggende for programmeringen: hvordan weben fungerer, syntaks og kjernefunksjonalitet i PHP og innebygde funksjoner. Deretter fortsetter boken med å lære kontrollstrukturer og matriser som benyttes i all programmering. Disse kapitlene gir studentene konkret erfaring med både enkle og litt mer avanserte PHP-programmer. Disse kapitlene etablerer en nødvendig kjernekunnskap som resten av boka bygger på.

De neste kapitlene går et steg videre. Her viser vi hvordan skjema kan benyttes for interaktivitet og hvordan vi kan organisere og strukturere vår kode slik at den blir ryddig, forståelig og av høy kvalitet. Vi ser også på hvordan vi kan forenkle programmeringen vår gjennom ulike knep.

Når studentene kommer til kapittel 8, blir de introdusert for objektorientert programmering (OOP). Der noen går for å presentere OOP tidlig (objects first) og andre sent (objects last), velger jeg i denne boken en middelvei. Her presenteres studentene for de grunnleggende prinsippene i OOP og vil kjenne de igjen senere i boken. Boken har imidlertid ikke utpreget fokus på OOP, da mange nybegynnere er mer fortrolig med prosedural programmering.

De påfølgende emnene er litt mer avanserte. Database er viktig i alle webapplikasjoner og utvidere mulighetene betydelig. Her benyttes PDO slik at koden blir databaseuavhengig. Videre ser vi på autentisering og tilstandsbevaring, fil- og bildehåndtering, kommunikasjon og utveksling av data og til slutt hvordan PHP kan kombineres med Ajax.

De siste kapitlene i boken åpner for vurderinger av faglærer slik at undervisningen kan vinkles ulikt avhengig av preferanser. Les mer om innholdet i forordet, eller se innholdsfortegnelsen.

Bakerst i hvert kapittel er det spørsmål, oppgaver og øvinger. Spørsmålene er en lett kontroll av innholdet i kapitlet. Der oppgavene er mindre omfattende, vil øvingene kreve mer av studentenes problemløsningsevner og deres tid. Jeg vil anbefale studentene å arbeide godt med hvert kapittel og få med seg alle spørsmål, oppgaver og øvinger før de går videre.

Forkunnskaper

Boka krever ikke forkunnskaper i informasjonssystemer/informatikk og kan benyttes allerede i første studieår. Dette gjelder spesielt de innledende kapitlene. Fordelen med å benytte PHP tidlig i et studieløp, er at studentene raskt ser resultatene av det de programmerer slik at det blir en sammenheng mellom teori og praksis.

Gjennom hele boka har jeg forsøkt å gi noe til de som er ekstra sultne på programmeringskunnskap. Fra kapittel 8 og utover, er emnene noe mer utfordrende. Studentene bør ha et godt grunnlag i de innledende kapitlene før de begynner med disse. På slutten av kapitlene er spørsmål, oppgaver og øvinger laget med økende vanskelighetsgrad.

Kapittel 13 om Ajax er spesielt utfordrende for en nybegynner og fordrer noe programmeringserfaring. Det kan vurderes som ekstrastoff for spesielt flinke studenter.